Waterschapsheffingen

 

Alle bos- en natuureigenaren hebben met water en met de waterschappen te maken. Bos- en natuureigenaren betalen waterschapsheffing op natuur aan de waterschappen, kunnen te maken krijgen met de uitvoering van het anti-verdrogingsbeleid van de provincies of de watermaatregelen uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het Bosschap houdt bij al deze zaken vinger aan de pols en behartigt de belangen van de bos- en natuureigenaren. De Commissie Water houdt zich hier binnen het Bosschap mee bezig.

Waterschapsheffing op natuur
Bij meer dan de helft van de waterschappen wordt natuur, vooral graslanden, ingedeeld bij de belastingcategorie ongebouwd in plaats van in de categorie natuur. Dat betekent voor bos- en natuureigenaren een forse extra kostenpost. Als u hier bewaar of beroep hiertegen wilt aantekenen bij uw waterschap, dan kunt de standaardbrief bezwaar aantekenen of de standaardbrief beroep aantekenen gebruiken.

Het Bosschap heeft in overleg met de Unie van Waterschappen geprobeerd een bestuurlijke oplossing te vinden. Helaas is dat niet gelukt. Daarom is in 2011 besloten dat de natuureigenaren nu gezamenlijk juridische procedures gaan voeren. En om dat zo goed mogelijk te faciliteren en zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, coördineert het Bosschap deze procedures. Er zijn nu 6 voorbeeldzaken:

Zaaknr. Naam locatie Eigenaar Waterschap

Natuurtype

Uitspraak rechtbank Hoger beroep
1 Volgerland Natuurmonumenten Hollandse Delta

N10.02
Vochtig Hooiland

Positief Ja (door de Unie)
2 Montfoort Staatsbosbeheer Stichtse Rijnlanden

N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland

Negatief Nee
3 Lonneker Natuurmonumenten Regge en Dinkel

N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland

Negatief Uitslag positief
4 Bergh Natuurmonumenten Rijn en IJssel

N12.05 
Kruiden- en faunarijke akkers

Negatief  Nee
5 Koudenhoek Staatsbosbeheer Hollandse Delta

N13.01
Vochtig weidevogelgrasland

Postitief Nee
6 Reitdiep Groninger Landschap Noorderzijlvest

N13.01
Vochtig weidevogelgrasland

Positief Ja (door de Unie)

Begin augustus 2013 hebben alle rechtbanken uitspraak gedaan op de voorbeeldzaken. Drie zaken hebben een positieve uitspraak en drie zaken een negatieve. Het Bosschap en de Unie van Waterschappen hebben helaas moeten concluderen dat er nog geen helder beeld is ontstaan uit de uitspraken. Daarom zal bij enkele zaken hoger beroep worden doorgezet. Naar verwachting zal begin 2014 meer duidelijk zijn. Met de Unie van Waterschappen is afgesproken dat tot die tijd alle bezwaarschriften worden aangehouden.

 

» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.